Locaties

INFORMATIE

Klik hier voor de informatiefolders van de stichting
(met betrekking tot de doelgroepen)

Autismespectrumstoornissen (ASS)

Kern van de stoornis

Het kernprobleem bij leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) is een afwijking in de informatieverwerking. Deze leerlingen hebben moeite om samenhang te zien in wat zij meemaken. Ze hebben vaak:

  • problemen in de sociale interactie;
  • beperkingen in de communicatie;
  • rigide gedrag en denken.

Sociale interactie

De problemen op het gebied van de sociale interactie uiten zich op veel manieren. Leerlingen met ASS kunnen zich bijvoorbeeld vaak moeilijk inleven in anderen, vinden het lastig emoties te herkennen en lopen aan tegen problemen bij het leggen en onderhouden van contacten.

Communicatie

In de communicatie hebben leerlingen met ASS vaak moeite om zich af te stemmen op de ander. Ze nemen taal vaak heel letterlijk en hanteren soms een stereotiep taalgebruik.

Rigiditeit

Leerlingen met ASS hebben vaak moeite met veranderingen. Ze houden zich soms krampachtig vast aan bepaalde gedragingen, belangstellingen en activiteiten. Zo hebben veel leerlingen een belangstelling waar zij helemaal in opgaan en hanteren zij soms ineffectieve, maar vertrouwde routines.

Vormen van ASS

Van welke combinatie aan problematiek sprake is, hangt af van de vorm van ASS waarvan sprake is. Dit kan bijvoorbeeld een Autistische Stoornis, PDD-NOS of de Stoornis van Asperger zijn. Uiteraard is iedere leerling met een vorm van ASS verschillend en heeft deze zijn/haar eigen gedragskenmerken.

Aangepast schoolklimaat

Hoewel iedere leerling verschillend is, hebben de leerlingen bij ons op school als gevolg van hun ASS baat bij een vergelijkbare aanpak. Dit biedt de mogelijkheid klimaat en schoolomgeving specifiek te richten op de behoeften van leerlingen met ASS. Een veilige voorspelbare omgeving is voorwaarde om tot leren te komen. Belangrijk zijn overzichtelijkheid, heldere regels, aangepaste instructie en een sterk ondersteunende vaste groepsleerkracht.

Gedrags- en/of psychiatrische stoornissen

Om in aanmerking te komen voor onderwijs op een cluster IV-school moet sprake zijn van een gedrags- en/of psychiatrische stoornis. Op de Leo Kannerschool en het Leo Kannercollege worden alleen leerlingen met een autismespectrumstoornis toegelaten, op het P.C. Hooftcollege in Leiderdorp en De Parachute
in Zoetermeer ook en juist leerlingen met andere stoornissen. Veelvoorkomende stoornissen bij de leerlingen op deze locaties zijn:

  • ADHD
  • ODD
  • CD
  • Angststoornissen
  • Autismespectrumstoornissen, met name PDD-NOS

Naar buiten gekeerd

Vaak gaat het om leerlingen met naar buiten gekeerd gedrag, maar dit is geen voorwaarde voor plaatsing. Het kernprobleem van veel van de leerlingen is hun moeilijk stuurbaar gedrag. De leerlingen hebben moeite met gezag, het accepteren van grenzen en het respecteren van anderen.

Gevolgen

Het moeilijk stuurbare gedrag van de leerlingen beïnvloedt de sociale interactie, de communicatie en de aanpassing in de maatschappij. Deze kenmerken belemmeren zowel het leerproces als de persoonlijke ontwikkeling.

Aanpak
Met een duidelijke structuur en een steunend pedagogisch klimaat bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid meer vertrouwen te ontwikkelen in zichzelf en de ander. Ook leren ze zo meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag.