Locaties

TOELAATBAARHEIDSVERKLARING EN AANMELDING

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. Tot deze datum ging de toeleiding naar speciaal onderwijs via landelijk vastgestelde wettelijke criteria. In de wet passend onderwijs zijn deze landelijke criteria losgelaten. De nieuw opgerichte samenwerkingsverbanden bepalen op basis van welke criteria zij de leerling toeleiden tot het speciaal onderwijs.   
Alle scholen zijn onderdeel van een regionaal samenwerkingsverband voor primair of voortgezet onderwijs. De Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) biedt (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen uit meerdere samenwerkingsverbanden en is daarom deelnemer binnen alle samenwerkingsverbanden waarvan leerlingen zijn ingeschreven bij de LKO.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Wanneer ouders en deskundigen van een school ervan overtuigd zijn dat een leerling beter op zijn plek zal zijn in het speciaal onderwijs, dan heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.
Een school vraagt een TLV aan bij het samenwerkingsverband. Een TLV geeft recht op een plaats binnen het speciaal onderwijs en is landelijk geldig. Een samenwerkingsverband bepaalt voor welke periode een leerling een TLV krijgt. De minimale periode is een heel schooljaar. Als een TLV gedurende een schooljaar wordt afgegeven, geldt de TLV minimaal tot en met het schooljaar daarna. Elk samenwerkingsverband heeft in het wettelijk verplicht ondersteuningsplan het proces tot het afgeven van een TLV beschreven.
In de meeste gevallen heeft een leerling die zich aanmeldt bij de Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) een TLV. De school waar de leerling vandaan komt, heeft dan de TLV aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Als een leerling aangemeld wordt die nog niet is ingeschreven op een school en extra ondersteuning nodig heeft in het speciaal onderwijs, vragen wij een TLV aan.
Het speciaal onderwijs mag een leerling pas inschrijven als een TLV is afgegeven.

Aanmelding

Wettelijk geldt voor rechtstreekse aanmelding het volgende:
Ouders melden hun kind ten minste 10 weken voor het begin van het schooljaar aan bij de school van hun keuze. Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Heeft het bestuur na 10 weken nog geen besluit genomen? Dan heeft de leerling recht op tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding tot de school wel een goede plek heeft gevonden. Zijn ouders het niet eens met de toelatingsbeslissing van de school, dan kunnen ze een beroep doen op ondersteuning door een onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten bemiddelen kosteloos tussen ouders en de school. Als dat niet werkt, kunnen ouders terecht bij de (tijdelijke) landelijke geschillencommissie passend onderwijs.

Praktische informatie aanmelding

Het aanmelden en bepalen of een leerling de juiste onderwijsondersteuning kan krijgen bij een locatie van de Leo Kanner Onderwijsgroep vraagt tijd. Als alle aanmeldingen tegelijk 10 weken voor de aanvang van het schooljaar binnen zouden komen, kan dat tijdsproblemen opleveren. Voor aanmelding voor de eerste klas van het VSO gelden bovendien andere termijnen, die dus niet parallel lopen met de termijnen in het regulier voortgezet onderwijs. Eerder aanmelden is ook mogelijk.
Het proces van aanmelding bij de Leo Kanner Onderwijsgroep omvat de volgende stappen:

  1. Oriëntatiefase: op onze website kunnen ouders meer informatie vinden over onze school en de voorwaarden voor plaatsing.
  2. Invullen aanmeldingsformulier door ouders: ouders melden hun kind schriftelijk aan.
  3. Toelatingsprocedure: een onderwijsbegeleider en orthopedagoog bestuderen het dossier van de leerling, een schoolmaatschappelijk werker voert een gesprek met de ouders.
  4. Beslissing door de Commissie van Begeleiding (CvB): op basis van de informatie uit aanmeldingsformulier, dossieranalyse en het gesprek met de ouders brengt de CvB een advies uit aan de directeur. De directeur neemt een besluit en informeert de ouders hierover.

Meer informatie over aanmelding bij Leo Kannercollege vindt u hier: Aanmelden Leo Kannercollege VSO Voor meer informatie over aanmelding en toelating bij de andere locaties kunt u contact opnemen met de betreffende locatiedirecteur.

Toelating en zorgplicht

Als een leerling een TLV heeft, betekent dat niet dat alle scholen voor speciaal onderwijs de leerling kunnen plaatsen. Er kunnen redenen zijn waarom een school voor speciaal onderwijs een leerling niet toelaat. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een school niet de juiste onderwijsondersteuning kan bieden voor de leerling, of dat de school vol zit.

Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs hebben schoolbesturen zorgplicht. In de praktijk vullen de scholen dit in. Zorgplicht houdt in dat een school verplicht is een passende onderwijsplek te vinden voor een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte.
Als een leerling aangemeld wordt die extra ondersteuning nodig heeft en nog niet staat ingeschreven op een school, heeft het speciaal onderwijs zorgplicht. De zorgplicht geldt ook, als leerlingen overstappen van het primair onderwijs naar de eerste klas van het voortgezet speciaal onderwijs. Als we van mening zijn dat we een passend aanbod kunnen bieden, vragen we een TLV aan. Als we geen passend aanbod kunnen bieden, zijn we verplicht ouders te ondersteunen in het zoeken naar een andere passende plek. Pas als die plek gevonden en de leerling daar geplaatst is, eindigt onze zorgplicht.

Verhuizing

Bij verhuizingen melden ouders hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze het kind een passende plek kan bieden. Kan de school de leerling niet toelaten dan zal, afhankelijk van de zorgplicht, de school binnen 6 weken een plek aanbieden op een andere school waar de leerling wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Uw kind blijft ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Wij raden u aan om uw kind minimaal 10 weken van te voren in te schrijven op de nieuwe school, zodat hij of zij direct na de verhuizing kan instromen.
Als uw kind een TLV heeft, blijft deze ook na verhuizing geldig.

Geschillencommissie voor ouders

Er is een landelijke geschillencommissie (voor po, (v)so en vo gezamenlijk) die oordeelt bij meningsverschillen over toelating of verwijdering van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en over het ontwikkelingsperspectief.
De commissie bestaat uit deskundigen en doet binnen 10 weken uitspraak als een geschil wordt voorgelegd. Bij haar oordeel houdt ze rekening met het schoolondersteunings-profiel en het ondersteuningsplan.
Ouders kunnen, net als nu, bij geschillen over toelating en verwijdering bezwaar maken bij de school, de Commissie Gelijke Behandeling inschakelen en beroep aantekenen bij de rechter. Mocht de ouder na een uitspraak van de geschillencommissie alsnog naar de rechter stappen, dan neemt de rechter het oordeel van de geschillencommissie mee bij de afweging.

Bovenstaande informatie hebben wij zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De Wet passend onderwijs is recent ingegaan, we ontvangen nog regelmatig nieuwe en aanvullende informatie over de uitvoering van de wet. Aan bovenstaande informatie kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Aanpassingen en veranderingen verwerken wij zo snel mogelijk op de website. De locatiedirecteur kan actuele informatie geven over aanmelding en toelating.