Leo Kanner De Musketier
Leo Kanner De Musketier
Locaties

VOOR WIE

Op Leo Kanner De Musketier zitten kinderen die ernstig worden belemmerd in hun onderwijs. Binnen de omgeving van het reguliere onderwijs komen ze niet voldoende tot leren omdat het daar voor hen vaak te druk, te onveilig en te onoverzichtelijk is. Dit kan zich uiten in hun interactie met de omgeving en/of hun leerprestaties.

Het merendeel van de kinderen heeft een stoornis binnen het AutismeSpectrum (ASS), zoals PDD-NOS, Asperger of Autisme, maar ook kinderen met ADHD, ODD, Hechtingsproblematiek, Angststoornissen e.d.  kunnen een goede plek bij ons vinden.

Plaatsingsprocedure De Musketier

Schooljaar 2019-2020

Inleiding

De Musketier vindt het belangrijk dat ieder kind een passende plek heeft binnen het onderwijs. Ons streven is dat wij al onze leerlingen een passende plek bieden, daarom onderzoeken wij bij elke aanmelding of wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Dit doen wij middels de ‘plaatsingsprocedure’, hieronder staat deze procedure in vijf stappen beschreven. Mocht u na het lezen van dit document nog vragen hebben over onze plaatsingsprocedure, dan kunt u contact opnemen met onze administratie.

Stap 1. Kennismaken met De Musketier

In de maanden februari t/m mei organiseren wij middagen waarop u kunt kennismaken met de school; de kennismakingsmiddagen. Tijdens deze kennismaking vertellen u wij meer over onze school en onze leerlingen. U heeft dan de kans om onze school te bekijken en vragen te stellen. Deze middag is bedoeld voor ouders en verzorgers, uw kind kan op een ander moment kennismaken met onze school. Bij interesse voor één van onze kennismakingsmiddagen kunt u zich opgeven door te mailen naar admin.musketier@leokanner.nl. Graag in de mail aangeven welke kennismaking u wilt langskomen en met hoeveel personen.
We hopen u tijdens een van de kennismakingen te zien!

Data kennismakingsmiddagen met de Musketier:
woensdag 20 februari, woensdag 13 maart,
woensdag 17 april, woensdag 22 mei
Tijd: 15:00 uur

Stap 2. Interesselijst

Vanaf 1 februari 2019 wordt de interesselijst geopend voor leerlingen die willen instromen in schooljaar 2019-2020. Door middel van het interesseformulier kan uw kind worden opgegeven voor de interesselijst. Dit formulier kunt u opvragen via admin.musketier@leokanner.nl. U kunt binnen vijf werkdagen na ontvangst van het formulier per e-mail een ontvangstbevestiging verwachten.
Het aantal beschikbare plaatsen op de Musketier wisselt per schooljaar en is afhankelijk van het aantal leerlingen dat door- en uitstroomt. In april 2019 is het aantal beschikbare plaatsen voor schooljaar 2019-2020 bekend. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 8 verschillende groepen en niveaus (vergelijkbaar met groep 1 t/m 8). Aan de hand van de gegevens uit het interesseformulier wordt bekeken voor welke groep uw kind in aanmerking komt. De volgorde waarin leerlingen worden opgegeven voor de interesselijst is van invloed op de plaatsingskansen. Als er meer leerlingen dan beschikbare plaatsen voor een groep zijn , dan zal er gekeken worden naar de volgorde van intekenen op de interesselijst.

Stap 3. Aanmelding

Vanaf 1 april 2019 krijgt u telefonisch bericht over de beschikbare plaatsen voor schooljaar 2019-2020. Als er een plaats beschikbaar is passend bij de groep van uw kind ontvangt u een aanmeldformulier en zal de aanmeldingsprocedure gestart worden.
Wanneer er geen plaats beschikbaar is voor uw kind wordt u hiervan telefonisch op de hoogte gesteld. Er wordt geen wachtlijst gehanteerd voor de kinderen die niet in aanmerking komen voor de aanmeldingsprocedure. De zorgplicht blijft bij de school van herkomst. Of in geval van een eerste aanmelding, kunt u zich aanmelden bij een andere school. Deze school neemt dan de zorgplicht op zich. Zorgplicht betekent niet dat scholen moeten plaatsen, wel dat ze samen met u op zoek gaan naar oplossingen.

Stap 4. Plaatsingsprocedure

Nadat u telefonisch bericht heeft gekregen en het aanmeldformulier en de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft opgestuurd start de plaatsingsprocedure. Let op: zonder toelaatbaarheidsverklaring kunnen wij de aanmeldprocedure niet starten. De TLV aanvraag loopt in Zoetermeer via de IHI-procedure. Op de website van het samenwerkingsverband vindt u meer informatie.
De plaatsingsprocedure bestaat uit drie delen:
1.    Dossieranalyse, bij het inleveren van de het aanmeldformulier wordt u gevraagd om de volgende documenten aan te leveren:
- kopie ID-bewijs of zorgpas kind (voor- en achterkant);
- ondertekend diagnoseverslag (indien aanwezig);
- recente behandel- en hulpverleningsverslagen (indien aanwezig);
- logopedie verslag (indien aanwezig);
- didactische gegevens: CITO, methode gebonden toetsen;
- dyslexieverklaring (indien van toepassing);
- verslag intelligentieonderzoek (indien aanwezig);
- toelaatbaarheidsverklaring (indien aanwezig).
2.    Kennismakingsgesprek, een gesprek met ouders / verzorgers
3.    Observatie, een observatie op de huidige school / setting
Tijdens de plaatsingsprocedure zal onderzocht worden of De Musketier kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind.

Stap 5. Plaatsing

Na afloop van de plaatsingsprocedure  krijgt u telefonisch bericht over het plaatsingsbesluit. Bij een positief bericht zal uw kind per 1 augustus worden ingeschreven op De Musketier. Mocht het plaatsingsbesluit negatief zijn, heeft de Musketier wel de zorgplicht. Samen met u zal er naar oplossingen gezocht worden.