Leo Kannerschool (VSO)
Leo Kannerschool VSO
Locaties

Leo Kannerschool, VSO Oegstgeest

Schooljaar 2019-2020


De lestijden, het vakantie- en studiedagenoverzicht en de kalender 2019-2020 zijn terug te vinden op de website: 

https://www.leokanner.nl/Locaties/Leo-Kannerschool-VSO/Kalender


De VSO-afdeling van de Leo Kannerschool verzorgt onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis in de middelbare schoolleeftijd. De leerlingen kunnen er de praktijkgerichte leerroute of de basis/kaderberoepsgerichte leerroute volgen.
Kennismaken

Rondleiding door de school (film opgenomen in schooljaar 2016-2017)

Aanbod

Uitleg Leerroutes

Restaurant

Rondleiding en uitleg Restaurant (film opgenomen in schooljaar 2016-2017)

Veilig, gestructureerd, overzichtelijk

Ons onderwijs is afgestemd op de behoeften van leerlingen met een autismespectrumstoornis. Structuur en overzichtelijkheid staan centraal in de aanpak. Op een reguliere middelbare school wisselen de leerlingen vaak ieder uur van lokaal en van leerkracht. De leerlingen van de Leo Kannerschool hebben een vaste groep met maximaal 12 leerlingen, een vast lokaal en een vaste groepsleerkracht. Voor de praktijklessen zijn vakdocenten aanwezig. De klaslokalen zijn op dezelfde manier ingericht wat zorgt voor uniformiteit. De aanpak die het gehele personeel hanteert komt voort uit hun kennis over autisme. Naast het uniforme beleid gericht op autisme, wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met het individu. Autisme is niet voor iedereen gelijk.

Zelfstandigheid

De Leo Kannerschool richt zich op een optimale ontwikkeling van de leerlingen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Wij hebben als taak de leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij, waar zij zich op een prettige manier kunnen handhaven. Om dit te bereiken oefenen we middels theoretische en praktische vakken en arbeidstoeleiding met vaardigheden op het gebied van werken, sociale omgang, vrije tijd en wonen. 

Geschiedenis

De Leo Kannerschool VSO Oegstgeest in vogelvlucht: 2008-2018.pdf