Leo Kannerschool (VSO)
Leo Kannerschool VSO
Locaties

Klankbord

Oproep voor nieuwe klankbordgroepleden !! 

Dit is een oproep voor ouders van leerlingen op de Leo Kannerschool VSO. We hebben nieuwe leden voor de Klankbordgroep nodig !!!!!!! Zo, heb ik je of uw aandacht? Ik hoop van wel, de oproep was duidelijk. Wat misschien niet helemaal duidelijk is, is wat de Klankbordgroep doet en wie erin zitten, en waarom. 
WAT? Wat we doen is ‘sparren’ met, advies geven aan en luisteren naar de locatiedirecteur, Douwe Splinter, en iedereen die het maar wil horen en bij de school is betrokken. Dat doen we aangaande alles wat de leerlingen, de medewerkers van de school en school betreft. Dus echt alles! De Klankbordgroep komt zo’n 6-maal per schooljaar bij elkaar. Dat gebeurt op school op dinsdagavond, vanaf 19:30 uur. 
WIE? De oproep is voor ouders van een leerling op de Leo Kannerschool VSO. Dat is ook het enige criterium om deel uit te kunnen maken van de Klankbordgroep (en dat je of u je of uw beste beentje voorzet natuurlijk)! In de Klankbordgroep zitten ook twee docenten. En we hebben een notulist! 
WAAROM? Ouders en hun inzichten en ervaringen zijn belangrijk. De visie en inbreng van ouders en die van de (leer)krachten van de school kunnen overeenkomen, elkaar aanvullen, maar kunnen ook van elkaar afwijken. Alle zaken die belangrijk zijn voor de school en iedereen die met de school te maken heeft kunnen met de Klankbordgroep vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken, zodat uiteindelijk voor de best haalbare optie gekozen kan worden! Het beste voor de leerlingen, voor de ouders en de medewerkers op school. Hoe mooi is dat! EN VERDER? Houd ik het kort! Meer informatie is onder dit stukje te lezen, via Klankbordgroep@leokanner.nl aan te vragen of met een belletje naar school 071-5190233 te verkrijgen.  Meld ik alleen nog dat op de site staat dat er één vacature voor de Klankbordgroep is, maar dat klopt binnenkort niet meer, omdat enkele ouders de Klankbordgroep, na jaren en met de afloop van het huidige schooljaar, gaan verlaten. 
DUS? Meld je (of u) aan, DOEN!   Een hartelijke groet van Frank Knaap, (ouder en lid van de Klankbordgroep)

De Klankbordgroep van de Leo Kannerschool VSO

Samenstelling:

De Klankbordgroep streeft ernaar om een goede weerspiegeling van onze school te zijn. Dat betekent dat er voor ieder leerjaar een vast en een plaatsvervangend ouder-lid is, waarbij we zorgen dat zowel het VMBO als de Praktijkgerichte leerroute vertegenwoordigd is. De Klankbordgroep op onze school bestaat uit 6 ouders, 2 docenten en een notulist.

De acties die ondernomen moeten worden of de conclusies die getrokken zijn worden als advies aan Douwe Splinter (locatiedirecteur) voorgelegd. Er wordt veel belang gehecht aan de visie, de inzichten en ervaringen van de ouders. Deze worden meegenomen in de keuzes die de school moet maken.

Wat doet de klankbordgroep:

 • Bespreekt de dagelijkse gang van zaken
 • Inventariseert en bespreekt verbeterpunten
 • Wisselt informatie uit welke van belang zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en de omstandigheden binnen de locatie

Waar praten we over:
In principe kunnen alle onderwerpen aan bod komen die de dagelijkse gang van zaken betreft, afgezien van privacygevoelige en anderszins persoonlijke zaken. Denk hierbij aan: schoolregels / leerjaar- of afdelingsspecifieke zaken / organisatie van huiswerk / organisatie van de toetsing / buitenschoolse zaken / excursies, werkweken / lesuitval / houding  van leerlingen en medewerkers / resultaten van tevredenheidsonderzoeken / onderwijskundige vernieuwingen / veiligheid op school / rooster.

Wat willen we bereiken:

 • Een goede binding met, adviseren aan en signaleren naar de locatiedirectie
 • Een voedingsbodem creëren voor de medezeggenschapsraad.

De klankbordgroep heeft geen ‘formele’ bevoegdheid, maar is een adviesorgaan voor de locatiedirecteur over het locatiebeleid. Het gaat binnen de klankbordgroep niet zozeer direct om de belangen en noden van eigen kinderen, maar over die van de locatie als geheel. 

De bijeenkomsten staan gepland voor: 
 • dinsdag 4 september 2018
 • dinsdag 16 oktober 2018
 • dinsdag 27 november 2018
 • dinsdag 15 januari 2019
 • dinsdag 2 april 2019
 • dinsdag 18 juni 2019

Emailadres Klankbordgroep Leo Kannerschool:

Ouderbijdrage

Informatiefolder ouderbijdrage 2017-2018