Leo Kannerschool (VSO)
Leo Kannerschool VSO
Locaties

VOORstellen

Voorstellen gebouw

Rondleiding door de school

Voorstellen collega's

Locatiedirecteur

De locatiedirecteur, Douwe Splinter, heeft de leiding en verantwoordelijkheid over de organisatie binnen deze locatie. Heeft u vragen over de dagelijkse gang van zaken in de groep, dan is de groepsleerkracht/mentor altijd het eerste aanspreekpunt. U kunt de leerkracht bij voorkeur per mail bereiken of anders telefonisch vóór en na schooltijd.
  Douwe Splinter
locatiedirecteur
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.
Emailadres: d.splinter@leokanner.nl

Bouwcoördinatoren 

Onze school kent drie bouwcoördinatoren die dagelijks de leiding hebben op school. De bouwcoördinatoren zijn elk afzonderlijk goed op de hoogte van wat er speelt in zijn/haar leerjaren en kan het functioneren van een leerling in dat perspectief plaatsen. Zij hebben intensief contact met de directeur, de onderwijskundig begeleiders en de orthopedagogen. De bouwcoördinatoren houden de grote lijn binnen het leerjaar in de gaten en zijn het eerste aanspreekpunt voor leerkrachten. Als ouders/ verzorgers vragen hebben over de gang van zaken op school die niet door de groepsleerkracht beantwoord kunnen worden, dan kunnen zij bij de bouwcoördinator terecht. Elke bouw heeft een eigen bouwcoördinator. Op het moment dat een bouwcoördinator afwezig is, dan zal een collega- bouwcoördinator de nodige taken overnemen.

  Daphne de Moulin
leerjaar 1 (1b, 1c, 1d, 1e, 1f), leerjaar 2 (2b, 2c, 2d), ID-groep
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag, vrijdag.
Emailadres: d.demoulin@leokanner.nl 
  Steven Baart:
leerjaar 2 (2e, 2f), leerjaar 3 (3b, 3c, 3d), leerjaar 4 (4b, 4c, 4d), Entree.
Werkdagen: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag
Emailadres: s.baart@leokanner.nl
  Jelle Korbee:
leerjaar 1 (1a), leerjaar 2, (2a), leerjaar 3 (3a), leerjaar 4 (4a), Arbeidstoeleiding
Werkdagen: maandagochtend, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
Emailadres: j.korbee@leokanner.nl

Onderwijskundig begeleiders

Tot de taak van de onderwijskundig begeleider hoort het onderwijskundig beleid: het invoeren van nieuwe didactische methoden, het bijhouden van het didactisch leerlingvolgsysteem, het coördineren van eventuele hulp bij de cognitieve ontwikkeling van leerlingen, het ondersteunen van het klassenmanagement en het begeleiden van collega’s.

Janneke Hagedoorn:
Onderwijskundig begeleider van de bovenbouw en de Entree. Op dinsdag en vrijdag staat Janneke voor de groep 3c.
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag.
j.hagedoorn@leokanner.nl 
  Suzanne Colijn:
Onderwijskundig begeleider van de onderbouw en de AT-groepen. Op vrijdag staat Suzanne voor groep 2c.
Werkdagen: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag
s.colijn@leokanner.nl 
  Peter Star:
Onderwijskundig begeleider van de praktijkvakken. Op donderdag staat Peter voor groep 4b.
Werkdagen:  maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.
p.star@leokanner.nl

Orthopedagogen en schoolmaatschappelijk werk

De afdeling Zorg bestaat uit twee orthopedagogen en twee schoolmaatschappelijk werkers. De taken van de orthopedagogen omvatten de leerlingenzorg (o.a. planvorming en leerlingbespreking) en het doen van psychodiagnostisch onderzoek. De orthopedagogen zijn Susanne van den Hoek, Annika Doornebosch en Nina van Agtmaal. De schoolmaatschappelijk werkers hebben een rol in de afstemming van de zorg voor een leerling, zowel tussen school en thuis, als tussen verschillende hulpverleners rond een gezin. Indien gewenst kunnen ouders/ verzorgers altijd contact opnemen met de maatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werkers zijn Ciska de Lange, Annefleur Westmaas en Nicole Komen. De afdeling Zorg is ook verantwoordelijk voor de toelating en plaatsing van nieuwe leerlingen. 

Decaan/stagecoördinator/begeleider

Leerlingen krijgen op de Leo Kannerschool VSO begeleiding bij de oriëntatie op studie en beroep. In de derde klas is er de mogelijkheid voor leerlingen om externe stage te lopen. Dit is maatwerk. Ouders zoeken samen met hun kind een stageplaats. De stagecoördinator van de Leo Kannerschool VSO ondersteunt waar nodig bij het zoeken en bereidt de leerlingen op de stage voor. Tot slot biedt de decaan ondersteuning bij het zoeken naar mogelijkheden en inschrijving bij mbo-opleidingen.
Stagecoördinatoren: Hans van Alphen en Renske Griekspoor
Stagebegeleider: Fried Elzinga
Decaan: Heleen van Dam

Het locatiemanagementteam

Het locatiemanagementteam (LMT) bestaat uit de locatiedirecteur, de bouwcoördinatoren, de onderwijskundig begeleiders en de orthopedagogen. Het LMT zet de grote lijnen uit voor de ontwikkeling van de school en het locatieteam. Het LMT komt bij elkaar om beleid te ontwikkelen, te toetsen en om de lopende zaken met elkaar te bespreken.

Commissie voor de Begeleiding

Soms zijn er vanuit school zorgen over de voortgang van een leerling die om een bredere kijk vragen. In dat geval wordt de ontwikkeling van een leerling besproken in de Commissie voor de Begeleiding. Dit is een multidisciplinair team waarvan in elk geval de orthopedagogen, de maatschappelijk werker, de schoolarts van de Jeugdgezondheidszorg en de  locatiedirecteur deel uit maken.