PC Hooftcollege (VSO)
PC Hooftcollege VSO
Locaties

ONS ONDERWIJS

Wij zijn een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Op onze school volgen leerlingen met  internaliserende (naar binnen gerichte) problematiek (bv. angsten, autisme spectrumstoornissen) onderwijs in de vleugel 42d. In deze vleugel bieden we de mavo aan. Leerlingen met externaliserende (op de omgeving gerichte) problematiek (bv. ADHD, oppositionele gedragsstoornis) volgen onderwijs in de vleugel 42a. In deze vleugel bieden we de leerweg vmbo- t aan en de arbeidsgerichte leerweg, waarin leerlingen onderwijs krijgen op het niveau van vmbo basis. Aansluitend op de arbeidsgerichte leerweg bieden we de entree opleiding aan. Dit is een mbo- niveau 1 opleiding. 

Structuur als voorwaarde

Ons onderwijs is afgestemd op de speciale zorgbehoeften van leerlingen met een gedrags- of psychiatrische stoornis . De leerlingen worden in het leerproces belemmerd door hun moeilijk stuurbare gedrag. Zij hebben baat bij veiligheid, voorspelbaarheid en een duidelijke structuur. Om dit te realiseren zijn de klassen op het P.C. Hooftcollege klein en hebben de leerlingen vaste docenten. Heldere regels en duidelijke afspraken staan centraal in onze aanpak.

Sociaal-emotioneel

Wij dragen zorg voor een sociaal-emotioneel zorgklimaat. Door onderling respect te tonen, het zelfvertrouwen te stimuleren en positief te bevestigen krijgen de leerlingen de mogelijkheid meer vertrouwen in zichzelf en de ander te ontwikkelen. Zo leren ze ook meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor verschillende trainingen.

Begeleiding

Op het P.C. Hooftcollege krijgen de leerlingen intensieve begeleiding, zowel gedragsmatig, sociaal-emotioneel als cognitief. Deze begeleiding vindt op verschillende manieren plaats. Er is sprake van (structurele) begeleiding in de klas, die vaak is ingebed in de dagelijkse gang van zaken en inspeelt op de situatie op school. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor individuele begeleiding.

Zorgstructuur

Aan het begin van het schooljaar wordt voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief (voorheen individueel handelingsplan) opgesteld, waarin voor de richtlijn van de begeleiding voor dat schooljaar voor de individuele leerling staat beschreven Twee maal per jaar bespreekt een multidisciplinair team, waarvan de Commissie voor de Begeleiding deel uitmaakt, tijdens de leerlingbesprekingen het wel en wee van iedere leerling. Gedurende het hele jaar heeft de Commissie voor de Begeleiding bovendien een wekelijks overleg, waarvoor de leerkrachten leerlingen kunnen aanmelden die wat extra (specialistische) aandacht behoeven.

Trainingen

We hebben binnen het P.C. Hooftcollege de mogelijkheid om gedragstrainingen te verzorgen. Leerlingen die hulp nodig hebben bij het reguleren van hun gedrag en/of emoties kunnen we bijvoorbeeld één van de volgende trainingen:

Rots en Water

Het Rots en Water-programma stelt zich ten doel jongeren bij te staan in het ontdekken van hun eigen kwaliteit en richting; het leren beheersen, vergroten en richten van hun eigen kracht en hen met begrip, respect en gevoel te leren omgaan met zichzelf en de mensen om hen heen. Alle klassen in de onderbouw krijgen Rots en Water.

TOPs!

TOPs! Onderwijs is een lesprogramma dat het klimaat op school helpt te verbeteren door aan de slag te gaan met sociale vaardigheden, omgaan met emoties en moreel redeneren. Thema’s die in de lessen aan de orde komen zijn bijvoorbeeld omgaan met groepsdruk en agressie, het voeren van een moeilijk gesprek, excuses maken, vriendschap en pesten. TOPS! is een programma dat jongeren bewust maakt van hun eigen denken en doen en hen leert hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Dit doet TOPs! door jongeren te leren dat ze in iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Klik hier