PC Hooftcollege (VSO)
PC Hooftcollege VSO
Locaties

P.C. Hooft MAVO

Voor wie? 

PC Hooft Mavo een school voor voortgezet speciaal onderwijs en is met ingang van schooljaar 2016/2017 gestart met een mavo-opleiding (vmbo-tl), voor leerlingen met de zogenaamde internaliserende problematiek (problemen waar de leerling zelf last van heeft). We bereiden onze leerlingen voor op een toekomst in het vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Hieraan wordt vanaf dag 1 met volledige inzet gewerkt, zowel door leerkrachten als door leerlingen. Deze voorbereiding op de toekomst doen we als school samen met ouders, hulpverleningsinstanties en de buitenwereld, zoals bedrijven en collega-scholen. De weg naar de toekomst gaat voor onze leerlingen vaak gepaard met angst en frustratie. Het is onze overtuiging dat we angst en frustratie met inzet van alle betrokkenen kunnen omzetten in succes, opluchting en blijdschap.
Het P.C. Hooft Mavo is onderdeel van de Prof. dr. Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO). De LKO biedt speciaal onderwijs aan leerlingen van vier tot twintig jaar in de regio Leiden en in Zoetermeer. De volgende locaties bieden ook onderwijs aan leerlingen met een diagnose binnen het autisme-spectrum: Leo Kannercollege (Leiden), Leo Kannerschool (SO Oegstgeest) en Leo Kannerschool (VSO Oegstgeest).

PASSEND ONDERWIJS

Alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs (met uitzondering van instellingen cluster 1 en 2) maken deel uit van een samenwerkingsverband. In totaal zijn er 152 samenwerkingsverbanden opgericht: 77 in het primair onderwijs (po) en 75 in het voortgezet onderwijs (vo). Het samenwerkingsverband ontvangt vrijwel al het geld voor de lichte en zware ondersteuning in het onderwijs. Alle samenwerkingsverbanden hebben in een ondersteuningsplan vastgelegd hoe ze het geld voor extra ondersteuning inzetten.

Lees meer over de 4 clusters in het speciaal onderwijs.

Ons Onderwijs

 

De leerlingen kunnen de theoretische leerweg van het vmbo volgen. De mavo-klassen zijn homogeen ingedeeld. Dat betekent dat iedereen zich dezelfde lesstof eigen moet maken. Uiteraard differentiëren we hier op tempo en leerstijl.

Structuur als voorwaarde:

Onze leerlingen hebben baat bij veiligheid, voorspelbaarheid en een duidelijke structuur. Om dit te realiseren zijn de klassen op het P.C. Hooft Mavo klein (maximaal 12 leerlingen per klas) en hebben de leerlingen vaste docenten. Heldere regels en duidelijke afspraken staan centraal in onze aanpak.

Er wordt structuur geboden door een vast dagritme. Er wordt gewerkt in een rustige, veilige en voorspelbare omgeving. De leerstof is zo overzichtelijk mogelijk geordend. De opdrachten zijn duidelijk gesteld. Leerlingen krijgen als het nodig is extra individuele instructies. Dit is niet alleen voor het eigen handelen, maar ook ter herinnering aan wat er van hen verwacht wordt. Dit biedt hen houvast.

Sociaal-emotioneel

De meer vrije situaties zijn vaak moeilijker voor de leerlingen. Daarom worden ook deze situaties zoveel mogelijk gestructureerd. Belangrijk vinden wij dat de duidelijk afgesproken omgangsregels worden gehandhaafd. Door zorgvuldig het zelfvertrouwen van leerlingen te stimuleren en positief te bevestigen, stimuleren wij hen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. We stimuleren de leerlingen bij het leren nemen van eigen verantwoordelijkheid en helpen hen bij het ontwikkelen van levensvaardigheden. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor verschillende trainingen.

Zorgstructuur

Aan het begin van het schooljaar wordt voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief (voorheen individueel handelingsplan) opgesteld, waarin voor de richtlijn van de begeleiding voor dat schooljaar voor de individuele leerling staat beschreven. Twee maal per jaar bespreekt een multidisciplinair team, waarvan de Commissie voor de Begeleiding deel uitmaakt, tijdens de leerlingbesprekingen het wel en wee van iedere leerling. Gedurende het hele jaar heeft de Commissie voor de Begeleiding bovendien een wekelijks overleg, waarvoor de leerkrachten leerlingen kunnen aanmelden die wat extra (specialistische) aandacht behoeven.

Trainingen

We hebben binnen het P.C. Hooft Mavo de mogelijkheid om gedragstrainingen te verzorgen. Leerlingen die hulp nodig hebben bij het reguleren van hun gedrag en/of emoties kunnen we bijvoorbeeld één van de volgende trainingen:

Rots en Water

Het Rots en Water-programma stelt zich ten doel jongeren bij te staan in het ontdekken van hun eigen kwaliteit en richting; het leren beheersen, vergroten en richten van hun eigen kracht en hen met begrip, respect en gevoel te leren omgaan met zichzelf en de mensen om hen heen. Alle klassen in de onderbouw krijgen Rots en Water.

 

TOPs!

TOPs! Onderwijs is een lesprogramma dat het klimaat op school helpt te verbeteren door aan de slag te gaan met sociale vaardigheden, omgaan met emoties en moreel redeneren. Thema’s die in de lessen aan de orde komen zijn bijvoorbeeld omgaan met groepsdruk en agressie, het voeren van een moeilijk gesprek, excuses maken, vriendschap en pesten. TOPS! is een programma dat jongeren bewust maakt van hun eigen denken en doen en hen leert hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Dit doet TOPs! door jongeren te leren dat ze in iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing.

PCHooft College MAVO