Aanmelden

Over de aanmelding zijn wettelijke afspraken. Het hele jaar door kunt u uw kind rechtstreeks aanmelden bij de school van uw keuze. Na aanmelding heeft de school zes weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan de school één keer met vier weken verlengen. Heeft het bestuur na tien weken nog geen besluit genomen? Dan heeft de leerling recht op tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding. Net zo lang tot de school wel een goede plek heeft gevonden. Wanneer u het als ouder niet eens bent met de toelatingsbeslissing van de school, kunt u ondersteuning krijgen van een onderwijsconsulent. Dit is een onafhankelijke, door de overheid aangestelde, persoon die in dit soort situaties kan ondersteunen om tot een oplossing te komen. Die bemiddelt kosteloos tussen ouders en de school. Als dat niet werkt, kunt u terecht bij de (tijdelijke) landelijke geschillencommissie passend onderwijs.

Praktische informatie aanmelding

Het aanmelden en bepalen of een leerling bij een van onze scholen op de juiste plek is, kost tijd. We willen goed beoordelen of wij uw kind de juiste onderwijsondersteuning kunnen geven. Als alle aanmeldingen tegelijk voor de aanvang van het schooljaar binnen zouden komen, kan dat tijdsproblemen opleveren. Daar komt bij dat voor aanmelding voor de eerste klas van het VSO andere termijnen gelden dan in het regulier voortgezet onderwijs. Uw kind eerder aanmelden kan. Hou er rekening mee dat de onderzoeksperiode zes tot tien weken duurt.

We willen goed beoordelen of wij uw kind de juiste onderwijsondersteuning kunnen geven.

De stappen

In hoofdlijnen verloopt de procedure voor het aanmelden van uw zoon of dochter volgens onderstaande stappen. Maar let op, per locatie kunnen er afwijkingen zijn op deze procedure. Kijk hiervoor op de website van de betreffende locatie. Voor de lesplaats ESB Curium LUMC geldt dat leerlingen niet kunnen worden aangemeld, maar worden doorverwezen door Curium LUMC (zie de betreffende informatie).

  1. Oriëntatiefase: op onze website vindt u meer informatie over onze scholen en de voorwaarden voor plaatsing.
  2. Meld uw kind schriftelijk aan met het ingevulde aanmeldingsformulier.
  3. Toelatingsprocedure: een onderwijsbegeleider en orthopedagoog bestuderen het dossier van de leerling; een schoolmaatschappelijk werker voert een gesprek met de ouders.
  4. Beslissing door de Commissie van de Begeleiding (CvdB): op basis van de informatie uit het aanmeldingsformulier, de dossieranalyse en het gesprek met de ouders brengt de CvdB een advies uit aan de directeur. De locatiedirecteur neemt een besluit en informeert de ouders hierover.