ATLASS-project


Het arbeidstoeleidingsproject ATLASS is een gezamenlijk project van de VSO-locaties van de Leo Kannerschool, het Leo Kannercollege en het P.C. Hooftcollege Leiderdorp. Wij willen met dit project een onderwijsoverstijgend leer-werkaanbod realiseren. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) maakt dit project financieel mogelijk.

Het arbeidstoeleidingsproject ATLASS is een gezamenlijk project van de VSO-locatie vande Leo Kannerschool, het Leo Kannercollege en het P.C.Hooft-college Leiderdorp. Met dit project beoogt de Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep een onderwijsoverstijgend leerwerkaanbod te realiseren. Het wordt financieel mogelijk gemaakt door gelden van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Doelstelling


De doelstelling is de leerlingen een goede, brede leer- en/of werkroute te bieden die hen optimaal voorbereidt op de uitstroom naar vervolgonderwijs (MBO + stage) of een plekje in het arbeidsproces. De afronding van de arbeidsgerichte route wordt vastgelegd in een arbeidsprofiel. De leerroute geeft een adequate aansluiting op het middelbaar beroepsonderwijs.

Ontwikkelgebieden

Binnen het project wordt getracht om de leerlingen zoveel mogelijk ervaring te laten opdoen in algemeen maatschappelijke situaties en hen te trainen in specifiek arbeidsgerelateerde situaties. Er wordt daarbij ontwikkeling op een aantal gebieden beoogd:

 • vergroten van de begeleidbaarheid, zelfredzaamheid en zelfstandigheid
 • stimuleren van de sociale vaardigheden
 • training van praktische vaardigheden
 • (h)erkennen van de eigen problematiek en hier zo adequaat mogelijk mee
 • omgaan
 • ontwikkelen van competenties op basis van de mogelijkheden van de leerling
 • ontwikkelen van een adequate houding ten aanzien van arbeid

Stappen

De verschillende stappen of fases in het project zijn:

 1. interne training
 2. externe stage
 3. arbeidstoeleiding
 4. tussenvoorziening –nazorgprogramma school

Instrumenten

De instrumenten die worden ontwikkeld om de doelstellingen te realiseren zullen een breed karakter hebben. Het handelingsplan moet duidelijk maken of wordt gekozen voor een arbeidsgerichte route of een route richting middelbaar beroepsonderwijs.