Toelating en zorgplicht

Als een leerling een TLV heeft, betekent dat niet dat alle scholen voor speciaal onderwijs de leerling kunnen plaatsen. Er kunnen redenen zijn waarom een school voor speciaal onderwijs een leerling niet toelaat. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een school niet de juiste onderwijsondersteuning kan bieden voor de leerling, of dat de school vol zit.

Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs hebben schoolbesturen zorgplicht. In de praktijk vullen de scholen dit in. Zorgplicht houdt in dat een school verplicht is een passende onderwijsplek te vinden voor een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte.

Als een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, aangemeld wordt, en nog niet staat ingeschreven op een school, heeft het speciaal onderwijs zorgplicht. De zorgplicht geldt ook als leerlingen overstappen van het primair onderwijs naar de eerste klas van het voortgezet speciaal onderwijs. Als we van mening zijn dat we een passend aanbod kunnen bieden, vragen we een TLV aan. Ook als dat niet het geval is zullen we de TLV aanvragen. We zijn namelijk verplicht ouders te ondersteunen in het zoeken naar een andere passende plek. Pas als die plek gevonden en de leerling daar geplaatst is, eindigt onze zorgplicht.

Verhuizing

Als u gaat verhuizen, meldt u uw kind aan op de school van uw voorkeur. Deze school bekijkt of ze het kind een passende plek kan bieden. Kan de school de leerling niet toelaten dan zal, afhankelijk van de zorgplicht, de school binnen 6 weken een plek aanbieden op een andere school waar de leerling wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Uw kind blijft ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Wij raden u aan om uw kind minimaal 10 weken van tevoren in te schrijven op de nieuwe school, zodat hij of zij direct na de verhuizing kan instromen. Als uw kind een TLV heeft, blijft deze ook na verhuizing geldig.

Geschillencommissie voor ouders

Er is een landelijke geschillencommissie (voor po, (v)so en vo gezamenlijk) die oordeelt bij meningsverschillen over toelating of verwijdering van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en over het ontwikkelingsperspectief. Deze commissie bestaat uit deskundigen en doet binnen 10 weken uitspraak als een geschil wordt voorgelegd. Bij haar oordeel houdt de commissie rekening met het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan. Ouders kunnen, net als nu, bij geschillen over toelating en verwijdering bezwaar maken bij de school, de Commissie Gelijke Behandeling inschakelen en beroep aantekenen bij de rechter. Mocht de ouder na een uitspraak van de geschillencommissie alsnog naar de rechter stappen, dan neemt de rechter het oordeel van de geschillencommissie mee bij de afweging.

Bovenstaande informatie hebben wij zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De Wet passend onderwijs is recent ingegaan, we ontvangen nog regelmatig nieuwe en aanvullende informatie over de uitvoering van de wet. Aan bovenstaande informatie kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Aanpassingen en veranderingen verwerken wij zo snel mogelijk op de website. De locatiedirecteur kan u actuele informatie geven over aanmelding en toelating.

Nadat de leerling schriftelijk is aangemeld bij een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO), kan de zorgplicht ingaan. Hiervoor moet wel zijn voldaan aan een aantal voorwaarden zoals vermeld op de website van Steunpunt Passend Onderwijs-povo bij punt 9 van het stroomschema Zorgplicht aanmelding bij sbao of (v)so-school .